Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

 

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je internetový obchod www.lydiacass.sk , so sídlom Gottwaldová 1280/9, 92523 Jelka (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

 

 

Vymedzenie pojmov:

 

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

 

 

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

 

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

 

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

 

 

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 

 

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil.

 

 

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

 

 Lýdia Rigóová-Lýdia Cass, Gottwaldová 1280/9, Jelka 925 23

 

IČO: 53009355, DIČ: 1085363774– Neplatiteľ DPH

 

zapísaná v obchodnom registri okresného úradu Galanta Čis.živn.registra 220-34852

 

email: info@lydiacass.sk

telefón: +421 944 480 017

 

Číslo účtu: SK7565000000000092661358

 

 

 

Orgán dozoru:

 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

 

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

 

Pekárska 23, 917 017 Trnava 1

 

Odbor výkonu dozoru

 

Tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23

 

 

 

1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

 

 

 

1.2 Zobrazená kúpna cena za tovar na internetovej stránke elektronického obchodu www.lydiacass.sk ,ktorú prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru.

 

 

 

1.3 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovej stránke elektronického obchodu www.lydiacass.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

 

 

 

1.4 V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.

 

 

 

1.5 Všetky informácie o ponúkanom tovare v internetovom obchode sú prevzaté z oficiálnych zdrojov od ich výrobcov, resp. dodávateľov. V prípade prevzatia chybnej informácie má predávajúci právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tieto informácie opraviť, doplniť alebo inak modifikovať. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

 

 

 

Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

 

 

2.1 Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

 

 

 

2.2 Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

 

 

 

2.3 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

 

2.3.a. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

 

2.3.b. Zákazník si v minulosti objednal tovar na dobierku od predávajúceho a objednaný tovar bezdôvodne neprebral, čím porušil obchodné podmienky a predávajúcemu tak vznikla finančná škoda. V takomto prípade môže predávajúci zrušiť objednávku a požadovať od zákazníka platbu vopred.

 

 

 

Storno objednávky a neprevzatie tovaru

 

 

3.1 Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho a to zaslaním mailu na adresu info@belita.sk

 

V žiadosti o zrušenie objednávky uvedie kupujúci číslo objednávky. Predávajúci potvrdí kupujúcemu stornovanie objednávky.

 

3.2 Bezdôvodné a neopodstatnené neprebratie balíka zaslaného zákazníkovi na dobierku v danej úložnej lehote sa chápe ako hrubé porušenie obchodných podmienok, pretože každá objednávka alebo expedovaná zásielka je kupujúcemu oznámená viackrát - objednávka pri prijatí a potvrdení, zásielky emailom pri expedícii, kuriérom pred doručením, pred koncom poštovej úložnej doby opäť emailovou správou a SMS správou. Predávajúci preto neakceptuje storno objednávky zo strany kupujúceho až po jej expedovaní. Expedovanú zásielku je kupujúci povinný prevziať, aby predávajúcemu nevznikla škoda alebo dodatočné náklady. Neprevzatím zásielky vzniká predajcovi priama škoda na poštovnom, balnom, poplatkoch za spätné doručenie a ďalších súvisiacich službách. Preto, ak kupujúci preukázateľne nestornoval (písomne alebo správou cez mail info@lydiacass.sk ) objednávku pred jej expedíciou, za neprevzatú zásielku mu bude evidovaná pohľadávka v hodnote výšky skutočnej škody. V tejto sume sú zahrnuté náklady: poštovné na odoslanie tovaru kupujúcemu,poplatok za vrátenie balíka,obalový materiál.

 

 

Dodanie tovaru

 

 

4.1 Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim. Predávajúci zabezpečuje doručenie tovaru prostredníctvom služieb Slovenskej pošty a kuriérskej spoločnosti a to v lehote od 1 do 9 pracovných dní od potvrdenia prijatia objednávky kupujúcim v závislosti od dostupnosti tovaru na sklade (dostupnosť na sklade a termín odoslania je uvedený pri každom tovare). Miesto doručenia tovaru je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie povinnosti doručiť tovar sa považuje doručenie tovaru na určené miesto.

 

 

4.2 Kupujúci bude mailom informovaný o najbližšom možnom termíne dodania. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu lehoty dodania tovaru. Takáto zmena bude kupujúcemu neodkladne oznámená mailom a kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od kúpy však musí byť predávajúcemu neodkladne oznámené mailom na info@lydiacass.sk

 

 

4.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a s pracovníkom Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti spísať Zápis o škode na zásielke.

 

4.4 Predávajúci dodá kupujúcemu spolu s tovarom doklad o kúpe (faktúru), ktorý zároveň slúži aj ako záručný list.

 

4.5 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie objednaného tovaru zavinené prepravcom. Za poškodenie alebo zničenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca.

 

Poštovné

 


Výška poštovného závisí od spôsobu dopravy.

 

Zasielanie Slovenskou poštou:

 

Pri platbe vopred na bankový účet je výška poštovného 1,95 eur

Pri platbe dobierkou je výška poštovného 3,15 eur

 

 

Ceny, platobné podmienky a spôsob platby

 

 

5.1 Ceny uvedené na stránke internetového obchodu www.lydiacass.sk

sú platné v čase objednania tovaru. Ceny neobsahujú poštovné náklady.

Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke. Zmena cenníka nemá žiaden vplyv na skôr potvrdené objednávky, pokiaľ nie je uvedené inak.

 

 

5.2 Po uskutočnení objednávky bude na e-mail kupujúceho zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu. Daňový doklad – faktúra bude odoslaná spolu s objednaným tovarom.

 

Kupujúci môže uskutočniť platbu nasledujúcimi spôsobmi:

 

- Platba na dobierku: Pri tomto spôsobe platby kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí.

- Platba vopred: Pri tomto spôsobe platby je kupujúcemu zaslaný tovar po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet predávajúceho.

 

 

 

Odstúpenie od zmluvy

 

Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., tovar zakúpený v e-shope www.lydiacass.sk

je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 pracovných dní od jeho prevzatia.

 

Oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené emailom (info@lydiacass.sk) do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave a obale so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané.

Tovar musí byť dodaný v originálnom obale, v pôvodnom stave, s visačkami, nenosený, nepoškodený a bez známok používania.

Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky nebude prijatý

Cena za vrátený tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy a to bankovým prevodom.

Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

 

Záruka a reklamácia tovaru

 

Záručná doba je 24 mesiacov, začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

- Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Predávajúci nezodpovedá za bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.

 

Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný zaslať na adresu predávajúceho kópiu dokladu o kúpe (záručný list), popis vady tovaru a tovar, ktorý je čistý a mechanicky nepoškodený. Náklady na prepravu tovaru znáša kupujúci.

- Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo aby bola, bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

- Ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

- Ak má tovar iné neodstrániteľné vady, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

 

 

9. Alternatívne riešenie sporov

 

 

9.1 Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@lydiacass.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

9.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

9.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 

 

Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných právnych vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky zmeny a doplnky vstupujú do platnosti dňom uverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

 

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z nesplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú, elektronickú formu komunikácie ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.lydiacass.sk